Co je MAP?

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.


Očekávaný přínos

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence besed). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Specifické cíle

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Cíle spolupráce

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
  • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
  • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
  • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

Opatření MAP

Cílem místního akčního plánování je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem. Každý místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat všechna tři povinná opatření:

Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Jde o zpracování opatření a naplánování konkrétních aktivit, které budou následně podkladem pro upřesnění krajských akčních plánů. Zájem jednotlivých škol/celého území o podporu těchto témat formou spolupráce se středními školami a dalšími aktéry bude zmapován a informace budou předávány realizačnímu tymu KAP k využití při přípravě projektů typu partnerství a sítě na území krajů. V případě pozdějšího zpracování s ohledem na stav přípravy Krajského akčního plánu budou tyto informace vstupem až pro přípravu druhého KAP.

• Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

• Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)

• Kariérové poradenství v základních školách
Jde o zapracování průřezových a volitelných témat do udržitelné a dostupné plánované nabídky aktivit školního a mimoškolního vzdělávání pro rozvoj osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka („Zažít úspěch“).

V těchto plánovaných aktivitách musí být vždy zahrnuto:
- začleňování dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do těchto aktivit;
- zajištění finanční dostupnosti zavedených aktivit i po ukončení projektu po dobu minimálně dvou let.

Obsahem plánovaných aktivit může být:
- smysluplné trávení volného času, prázdnin, zapojování a rozvoj mimoškolních zdrojů a prostředí pro vzdělávání dětí a žáků;
- programy neformálního a zájmového vzdělávání rozšiřující nabídku vzdělávání pro rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání, digitálních kompetencí, aktivní používání cizího jazyka, podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.

Zaměření aktivit s náměty pro inspiraci:
• Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
• Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
• Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
• Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
• Investice do rozvoje kapacit základních škol
• Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR