Kvalita a dostupnost vzdělávání je jedním z hlavních pilířů kvality života v MČ Praha 17 a Praha - Zličín


Priority a cíle

1

PRIORITA

Kvalita předškolního a základního vzdělávání

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti
 • Rozvoj matematické gramotnosti a pregramotnosti
 • Rozvoj jazykové gramotnosti a pregramotnosti
 • Rozvoj polytechnického vzdělávání
 • Rozvoj digitální gramotnosti a pregramotnosti
 • Rozvoj finanční gramotnosti a pregramotnosti
 • Rozvoj kariérového poradenství
2

PRIORITA

Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání

 • Výstavba nové základní školy
 • Navyšování kapacit stávajících mateřských a základních škol
 • Rozvoj polytechnického vzdělávání
 • Výstavba, rekonstrukce a modernizace odborných učeben mateřských a základních škol
 • Zvýšení kvality a uživatelského komfortu objektů škol
 • Výstavba, rekonstrukce a modernizace sportovní infrastruktury
 • Bezbariérová zpřístupnění, zajištění bezpečnosti a zlepšování technického stavu škol
3

PRIORITA

Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků

 • Podpora dětí a žáků se SVP
 • Podpora mimořádně nadaných žáků
 • Podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
4

PRIORITA

Školy a městská část

 • Systém vzájemného sdílení informací, vybavení a služeb
 • Rozvoj podnikavosti, sociálních a občanských kompetencí a kulturního povědomí dětí a žáků
 • Posílení vazby mezi školou, mimoškolním vzděláváním a komunitou
 • Personální zajištění mateřských a základních škol

Naše vize

Místní školy poskytují kvalitní vzdělávání s důrazem na klíčové kompetence a využívání moderních metod výuky a moderních technologií a s individuálním přístupem k žákům umožňujícím naplňování jak vzdělávacích potřeb žáků se SVP, tak rozvíjení talentu nadaných žáků.
Školy efektivně využívají své vybavení, intenzivně a systematicky spolupracují mezi sebou, s rodiči a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání a plní komunitní funkci.
Školy efektivně využívají své vybavení, intenzivně a systematicky spolupracují mezi sebou, s rodiči a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání a plní komunitní funkci.
Děti, žáci i široká veřejnost mohou využívat pestrou a dostupnou nabídku volnočasových aktivit.

Popis zapojení aktérů


Ke stažení