PRACOVNÍ SKUPINY


Pravidla práce pracovních skupin

Odborní řešitelé se budou pravidelně setkávat na pracovních skupinách, případně odborných poradách realizačního týmu a budou odpovědní ve spolupráci s realizačním týmem a PS např. za odborné zpracování návrhu zadané dílčí analýzy/aktivity v rámci procesu tvorba MAP
 • Spolupráci na dílčí části analýzy v dané řešené oblasti vzdělávací politiky území.
 • Spolupráci při identifikaci dílčích priorit a cílů v daných opatřeních – odborný a inovativní přístup k dané problematice.
 • Odborné posouzení aktuální situace v relevantní oblasti v rámci správního obvodu Prahy 17.
 • Spolupráce a identifikace inovativních a praxí ověřených přístupů v relevantní problematice.
 • Odborná spolupráce na dílčích podkladech jednotlivých klíčových aktivit MAP Prahy 17.
 • Vize priorit, strategických opatření MAP P17, popřípadě identifikace dobré praxe v řešené oblasti, atd.
 • Spolupráce na budování znalostních kapacit v daném území – formou odborných konzultací a workshopů budou přenášet odborné znalosti do území MAP P17.

Odborné zkušenosti členů pracovních skupin

 • Předškolní a základní vzdělávání (kvalita vzdělávání, moderní formy výuky, atd.)
 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Čtenářská a matematická gramotnost
 • Rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání včetně moderních výukových metod
 • Kariérové poradenství v základních školách
 • Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
 • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 • Rozvoj finanční gramotnosti a pregramotnosti dětí a žáků
 • Zájmové vzdělávání
 • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Zodpovědnost pracovních skupin


Odborné návrhy a podněty k jednotlivým opatřením MAP Prahy 17 a výstupům klíčových aktivit tvorby MAP Prahy 17
Hledání nových a inovativních řešení identifikovaných potřeb v daných oblastí MAP Prahy 17
Identifikaci potřeb a specifikaci příkladů dobré praxe v oblasti vzdělávání na území MAP P17
Spolupráci aktivních aktérů oblasti vzdělávání a experta na danou problematiku
Zprostředkovává přenos informací do území, atd.

Předškolní vzdělávání + MC Řepík