INFORMACE O ŠKOLÁCH MĚSTSKÉ ČÁSTI


Mateřské školy


MŠ Laudova se speciálními třídami
Laudova 3/1030
163 00 Praha 6-Řepy

IČO: 70974161
ředitelka Mgr. Alena Lucová
tel.: 235 314 514
fax: 235 314 533
e-mail: mslaudova@volny.cz
web: http://www.mslaudova.cz
ID datové schránky: Ic7ftz
Více informací
MŠ Laudova se speciálními třídami je komplexem 4 MŠ ( Duha Laudova 1030, Sluníčko Laudova 1031, Fialka Brunnerova 1011, Opuková 373)

Škola má celkem 13 tříd z toho 6 běžných tříd po 26 dětech, 3 třídy s individuální integrací po 20 dětech a 4 speciální třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (skupinová integrace) s počtem dětí dle vyhlášky 73/2005 Sb.v platném znění.

Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Všichni společně po celý rok“. Program obsahuje integrované bloky Podzim-Zima-Jaro-Léto, které respektují změny kolem nás, dále program doplňují projekty jako Zdravá abeceda, Ekologická výchova, Příprava dětí na ZŠ, Polytechnická výchova, Celé Česko čte dětem, Dopravní výchova, Předmatematická gramotnost, Malí zahradníci aj.

Ze zájmových kroužku u nás najdete Jógu s Bárou, taneční kroužek, angličtinu s prvky Montessori. K nadstandardu patří, že MŠ Duha a MŠ Fialka mají svoje logopedy, které supervizují logopedické asistentky. Zvláštností jsou i relaxační pokoje a relaxační kouty v každé třídě. Každá třída disponuje logo koutkem a koutem pro individuální či skupinkovou práci. Na MŠ Fialka je keramická dílna, která slouží pro všechny 4 MŠ.Na MŠ Duha je Hračkovna, sloužící k zapůjčování didaktických pomůcek rodičům dětí se speciálně vzdělávacími potřebami ve správě zapsaného spolku Laudovka.

MŠ spolupracuje s odborníky, se základními školami, s knihovnou, s Kulturním centrem Průhon, se zřizovatelem, prezentuje se na veřejnosti a v médiích. Dále spolupracuje s nadacemi, spolky a zapojuje se do grantového řízení.

Naše mateřská škola se snaží být oporou pro rodiče, chce si získat jejich důvěru a být nápomocna při řešení problémů. Zároveň chce být institucí spolupracující s veřejností, nemá zájem se podbízet, ale konat v zájmu dítěte, hájit jejich práva a prosazovat dobré jméno a povyšovat předškolní vzdělání na úroveň dalších důležitých školských zařízení.
MŠ Bendova
Bendova 1/1123
163 00 Praha 6-Řepy


IČO: 70974144
ředitelka Mgr. Ivana Panochová
tel.: 235 314 150
fax: 235 314 150
e-mail: msbendova@seznam.cz
web: http://www.msbendova.cz
ID datové schránky: 8egkncs
Více informací
Mateřská škola Bendova je předškolní zařízení pro děti od 3 do 7 let. Její provoz ve dvou budovách typizovaných mateřských škol. Je členěna do osmi sektorů s vlastním vchodem, šatnou, sociálním zařízením, třídou, hernou a ložnicí /tělocvičnou/. V každém je zapsáno 25 dětí.

Školní vzdělávací program STONOŽKA je zaměřený na rozšířenou tělovýchovnou činnost ve všech odděleních MŠ. Integrované bloky ŠVP PV jsou přizpůsobeny aktuálním událostem během celého školního roku, ročním obdobím, českým tradicím a sportovním aktivitám.

Program STONOŽKA je zcela otevřený rodičovské veřejnosti. Adaptační program pro nově přijaté děti je jeho samozřejmostí. Rodiče dětí se mohou průběžně zapojovat do výchovně-vzdělávacího programu a sledovat informace o právě probíhajícím tématu na nástěnkách každého oddělení. Společné akce a pobyty dětí a rodičů při lyžařském výcviku a u moře se staly tradicí MŠ. Mezi oblíbené akce patří lampionový průvod s programem na zahradě a Mikulášskou nadílkou a Zahradní slavnost na rozloučení s předškoláky v areálu MŠ.

Rozšířený program v oblasti tělesné výchovy zahrnuje pravidelný plavecký výcvik a tělesnou výchovu rozvrženou do průběhu každého dne. Využíváme spolupráce se ZŠ J. Wericha, která nám půjčuje tělocvičnu. Mezi doplňkové sportovní aktivity patří kroužek sportovních her, sportovní gymnastiky a hudebně-pohybové výchovy.

Cvičení v přírodě zahrnuje turistiku v lesoparku Řepy, Hvězda, Šárka a pobyty v Krkonoších na podzim i na jaře. Lyžařský výcvik organizujeme pro samostatné předškoláky v kombinaci s pobytem rodičů a mladších dětí ve SKI Areálu Horní Mísečky. Plavecké dovednosti si děti upevňují při ozdravném pobytu u Jaderského moře. Pěvecký sbor ZVONEČEK je velmi oblíbený a reprezentuje mateřskou školu.
MŠ Pastelka
Španielova 27/1316
163 00 Praha 6-Řepy


IČO: 70974179
ředitelka Pavlína Medvedíková
tel., fax: 235 324 185
e-mail: pastelka.ms@volny.cz
web: http://www.pastelkarepy.cz
ID datové schránky: bzwk47v
Více informací
Mateřská škola PASTELKA se nachází v panelákové zástavbě sídliště Řepy II. Byla vybudována v rámci vybavenosti sídliště, v provozu je o školního roku 1993/94.

Budova školy je dvoupodlažní, v každém z nich jsou umístěny dvě třídy. Věkové složení dětí v jednotlivých třídách je smíšené s maximálním počtem 28 dětí. Škola je obklopena velkou zahradou s vybavením pro hry a činnosti dětí.

FILOSOFIE ŠKOLY
Našim dlouhodobým záměrem je pro dítě přirozenou formou, v podnětném a vstřícném prostředí zprostředkovávat a nabízet dětem takové situace a aktivity, které budou rozvíjet jejich osobnost, zdravé sebevědomí, osobní samostatnost a tvořivost a položit základy celoživotního vzdělávání podle jeho individuálních schopností a potřeb.

USPOŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU
Vzdělávací obsah s názvem „S pastelkami hned nakreslíme svět“ je z důvodu přehlednosti a systematického naplňování rozdělen do tématických celků:

Barevné pastelky pro děti ze školky
Malíř Podzimek
Červená, zlatá, zelená – vánoce to znamená
Bílá zima – modré mrazy
Žluté je sluníčko, červené srdíčko
Modrá je naše planeta
kdy je pomocí rozmanitých činností podporován a rozvíjen individuální potenciál dětí.

MŠ Socháňova
Socháňova 23/1176
163 00 Praha 6-Řepy


IČO: 70974152
ředitelka Dana Kadlečková
tel.: 734 428 342
e-mail: mssochanova@volny.cz
web: http://www.mssochanova.cz
ID datové zprávy: u2nkziy
Více informací
Mateřská škola je subjektem dvou budov – v 1. budově jsou 4 heterogenní třídy, ve 2. jsou 4 třídy dle věkového složení dětí. Obě budovy MŠ jsou propojené společnou zahradou s vybavením hracích prvků pro děti předškolního věku. Zaměřujeme se na přirozený rozvoj celé osobnosti předškolního dítěte s individuálním přístupem ke všem věkovým skupinám. Klademe důraz na prožitkové učení, citovou výchovu a spolupráci s rodinou. U předškolních dětí se zaměřujeme na přípravu dětí na školu a plynulý přechod do ZŠ.

Školní vzdělávací program "S kamarády barevným světem" je rozpracován na třídní rámcově vzdělávací programy, které jsou přizpůsobeny potřebám dětí a složení třídy. Učitelky pracují s dětmi dle tématických celků, každý celek uzavírají hodnocením, závěry pro další období a 2-3x ročně provádí diagnostiku dětí. Zaměřujeme se také na individuální plány pro děti s odkladem školní docházky. Naší prioritou je "spokojené dítě a školka plná pohody".

Snažíme se dětem vytvářet rodinné prostředí, při adaptaci umožňujeme plynulý přechod z rodiny do kolektivu dětí podle schopností každého dítěte.Dále připravujeme v průběhu roku akce pro rodiče s dětmi, což nám pomáhá navázat dobrou spolupráci s rodinou, poznat zázemí dítěte a jeho specifické potřeby.

Základní školy


ZŠ Genpor. Františka Peřiny
Socháňova 19/1139
163 00 Praha 6-Řepy


Odloučené pracoviště: Laudova 10/1024

IČO: 48133876
ředitelka Mgr. Jarmila Pavlišová
tel., fax: 235 317 295, 602 621 503
e-mail: zssoch@volny.cz
web: http://www.zs-perina.cz
ID datové schránky: 6zzmk7d
Více informací
Naše škola nese jméno válečného hrdiny generálporučíka Františka Peřiny, který se svými postoji, skutky a celým životem zapsal do dějin novodobé Evropy. On i jeho paní byli, jsou a budou vzorem pro naše děti. Jejich odkaz má morální apel a stal se součástí života naší školy. Genpor. František Peřina, stíhač, pilot RAF, účastník bitvy o Británii a bojů ve Francii, letecké eso nazývané Generál nebe.Čestný název Základní škola genpor. Františka Peřiny je výrazem snahy navázat na morální a lidské hodnoty, které tento význačný člověk ve svém životě uplatňoval.

Škola si vypracovala svůj vzdělávací program Domino. Domino evokuje představu společenské hry, hry čísel a jasných zákonitostí. Spojuje jednotlivosti v celek stejně jako náš program. Jsme školou pro široké spektrum dětí a hledání souvislostí tvoří nedílnou součást výukových programů. Domino rozvíjí fantazii, učí spolupráci, nenásilnou formou probouzí zvídavost i logiku. Konečným výstupem je pak uzavřená soustava znalostí a dovedností přiměřených individuálním potřebám a schopnostem. Výchova ke správným občanským postojům, mezilidským vztahům, toleranci a Evropanství se stala hlavním krédem, které naplňujeme prostřednictvím vzdělávání. Současně chceme vychovávat žáky jako samostatné, sebevědomé občany s dobrými znalostmi. Zároveň ale chceme, aby znalosti netvořily pouhý sumář, nýbrž aby si je žáci ověřovali v praktických činnostech a aktivitách. Vyučování musí být kooperací mezi žákem a učitelem, neboť jedině tak dochází ke smysluplnému dialogu a zpětné vazbě. Tím naplňujeme cíle základního vzdělání.

Nedílnou součástí proměny školy a způsobů výuky je kladení důrazu na spolupráci žáků v projektovém vyučování, spolupráci dětí 1. i 2. stupně. Chtěli bychom ještě zkvalitnit naši práci o užší spolupráci s rodinou a zapojit tak rodiče do některých aktivit, což určitě přispěje k otevřenější atmosféře ve škole.

Nejen Peřinovy děti, ale žáci obecně by měli zdokonalovat svou jazykovou vybavenost a komunikační dovednosti v moderní výuce jazyků, zejména v jazyce anglickém, německém, francouzském a ruském. Protože jsme se stali účastníky projektu Coménius, ověřují si žáci jazykovou úroveň i v kontaktu s žáky partnerských škol v Holandsku a Turecku, a tak poznávají i život jinde. Každoročně mají také možnost vyjet na studijní pobyt do Anglie. Cílem našich mezinárodních aktivit je výchova žáků v multikulturním světě, vytváření vstřícných postojů dětí ke kulturním a sociálním odlišnostem jiných národů a sociokulturních skupin, užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.

Informační technologie – informatika je samostatným předmětem v jednotlivých ročnících, ale práce s počítačem využívají žáci ve výukových programech ve většině výukových bloků. Také internet přispívá k orientaci se v informacích, třídění podstatných a porozumění textu. Žáci využívají ke své práci i intermediální učebnu.

Také bychom si přáli, aby prostředí školy inspirovalo žáky k ekologickému i kulturnímu chování a aby se aktivity spojené s výchovou k pozitivnímu myšlení stávaly samozřejmostí všech. S těmito činnostmi máme již dobré a bohaté zkušenosti, což dokazují celoškolní projekty.

Chceme, aby si naši školu zvolili za svou žáci nadaní, ale i ti s problémy, zdravotně postižení. Jedině tak v praxi ukážeme, že jsme společenstvím tolerantním, chápavým. Ve škole, naší škole, se totiž musí potkávat a vzájemně učit všichni.

Naše motto „Leťte s námi za vzděláním“ by však také nemohlo být realizováno, kdyby i pedagogové a vedení školy nekladli důraz na své vlastní celoživotní vzdělávání, rozvoj, propojení školy se životem. I pedagogové musí být motivováni k odbornému růstu, flexibilitě a musí být tolerantní. Dnešní náročný život vyžaduje od každého učitele mimořádné nasazení a odpovědnost. Hrdiny se totiž nerodíme, těmi se stáváme i v obyčejných životních situacích. Peřinovy děti se o to určitě pokusí.
ZŠ Jana Wericha
Španielova 19/1111
163 00 Praha 6-Řepy
IČO: 48133884
ředitelka Mgr. Zuzana Martinovská
tel., fax: 235 314 362, 606 581 392
e-mail: zsj.wericha@volny.cz
web: http://www.zs-jana-wericha.cz
ID datové schránky: 7p7maxm
Více informací
Základní škola Jana Wericha byla založena v roce 1985 za účelem školního vzdělávání a od té doby prošla mnoha významnými změnami, inovacemi i posuny. ZŠ Jana Wericha je úplná škola s devíti postupovými ročníky, s rozšířenou výukou cizích jazyků, tělesné výchovy a sportovní tradicí. Ve všech ročnících vyučujeme podle ŠVP ZŠ Jana Wericha.

Hned v úvodu musíme připomenout, že naše škola nese jméno jednoho z našich největších, nejznámějších a nejváženějších národních umělců, jehož jméno patří k legendám. Jan Werich byl český filmový a divadelní herec, dramatik, filmový scenárista, významný představitel meziválečné divadelní avantgardy a poválečné české divadelní kultury a v neposlední řadě spisovatel, který proslul svým specifickým humorem a citáty nejen o životě, životních moudrech, lidech, intelektu, ale i smíchu a radosti.

Proto se mottem naší základní školy stala jeho slova:

„Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet. Aby o tři koňské délky byl lepší tento svět.“

Jelikož to byl člověk velice moudrý a vzdělaný, snažíme se i nadále jeho myšlenky držet a následovat. A myslíme, že se nám to daří.

Při vyučování používáme moderní formy a metody práce s využitím výpočetní techniky a dalších pomůcek, jako jsou například interaktivní tabule a dataprojektory. Za pomoci těchto efektivních progresivních prostředků se žáci seznamují s různými zákonitostmi, důležitými informacemi, učí se je shromažďovat i třídit a výsledek své práce prezentovat a obhájit.

Klademe důraz na vzdělávání v oblasti jazyků. Již od 1. ročníku je zařazen anglický jazyk jako povinný předmět. Dále nabízíme jazykové třídy, které jsou zaměřeny na výuku anglického jazyka od 3. ročníku a německého, španělského nebo ruského jazyka od 6. ročníku.

Do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka jsou žáci přijímáni na základě výsledků výběrového řízení, které se koná ve 2. pololetí školního roku pro žáky 2. ročníku. Cílem je vybrat skupinu žáků, kteří disponují verbálním nadáním v rozsahu odpovídajícím nárokům rozšířené výuky jazyků. V oblasti mezinárodní kooperace spolupracujeme s žáky a učiteli Japonské školy v Praze, kde se jako dorozumívací jazyk využívá především angličtina.

Od 6. ročníku mají žáci také možnost navštěvovat specializované sportovní třídy zaměřené na atletiku a všestrannou sportovní aktivitu.

Od školního roku 2011/2012 se žáci 1. ročníku učí podle metodiky Splývavého čtení SFUMATO. Autorkou této metody je česká pedagožka s dlouholetou praxí v oblasti nápravy špatného čtení PaedDr. Mária Navrátilová. Metoda Splývavého čtení je založena na perfektním zvládnutí počátků čtení, na správném návyku techniky práce očí, ve čtení je zdůrazněna jeho plynulost. Žáci se správně učí modulovat a barvit svůj hlas a postupně se seznamují s grafickou i zvukovou podobou hlásek a následně pak slov. Výrazně se od sebe oddělují podobné tvary písmen, aby nedocházelo k jejich záměně. Z vlastních zkušeností můžeme říci, že se metoda Splývavého čtení SFUMATO osvědčila.

Nezapomínáme ovšem ani na klasickou a osvědčenou metodu Analyticko-syntetickou neboli slabikotvornou.

Nabízíme možnost výběru jedné z výše uvedených metod prvopočátečního čtení, podle které se následně žáci budou v 1. ročníku učit.

Každoročně také organizujeme pro budoucí prvňáčky bezplatný kurz „Škola hrou aneb do školy se těšíme“, jehož cílem je adaptace dětí na školní prostředí.

Ve výchovném a vzdělávacím procesu se naše škola zaměřuje zejména na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti žáka a na akceptování individuálních vývojových odlišností dětí. Podporu speciálních výukových potřeb žáků nadprůměrně nadaných i žáků se specifickými výukovými potřebami (např. s dyslexií, dysortografií, tělesným nebo smyslovým postižením apod.) zajišťuje Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které je složeno ze školního psychologa, speciálního pedagoga, výchovného poradce, metodika primární prevence a asistentů pedagoga.

Základní škola Jana Wericha již několik let pracuje na dvou projektech dlouhodobého charakteru. Naučím tě učit se je projekt, jehož cílem je poskytování nadstandardní psychologické a speciálně pedagogické péče žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt Nezačínej! je zaměřen na primární prevenci sociálně patologických jevů a je nedílnou součástí minimálního preventivního programu školy.

Kromě dlouhodobých projektů se zapojujeme také do projektů krátkodobých (např. Zdravé zuby nebo Zelené kilometry) a do mnoha olympiád, kde naši žáci každoročně dosahují velmi kvalitních výsledků. Nezapomínáme ani na celostátní soutěže. V oblasti environmentální výchovy jsme obdrželi ocenění Škola udržitelného rozvoje II. stupně. V současné době škola obhajuje titul Ekoškola, jehož mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Žáci devátého ročníku ukončují docházku ročníkovými pracemi, které prezentují a obhajují před svými učiteli a spolužáky.

Každým rokem úspěšně získáváme z grantových dotací finanční prostředky, které přispívají ke zkvalitnění výuky v oblasti primární prevence, environmentální a multikulturní výchovy.

Neopomínáme ani další významné akce jako např. Evropský den jazyků, Veřejné čtení pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku, Noc s Andersenem, kdy žáci tráví večer a noc společně se svými učiteli, zajímavými hosty a hlavně oblíbenými knížkami.

Pořádáme adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, který je zaměřen na týmovou spolupráci a prevenci sociálně patologických jevů a lyžařský výcvikový kurz, kde si žáci osvojují nebo zdokonalují základní lyžařské techniky. Žáci také mají možnost zúčastnit se mnoha tematických exkurzí, výletů nebo výjezdů do zahraničí.

Naše škola je zkrátka místem, kam naši žáci chodí rádi nejen v době vyučování, ale i po jeho skončení. Mnozí z nich se zde věnují různým sportovním i jiným aktivitám. Dá se říci, že naším tradičním sportem je softbal, kterému se naše škola věnuje již 21 let a vychovala i několik reprezentantů a volejbal, který pravidelně hrajeme v nejvyšší soutěži. Daří se nám též úspěšně velmi omezovat některé nežádoucí jevy, které jsou bohužel v dnešní době značně rozšířené. V rámci spolupráce s rodiči žáků jsme splnili kritéria partnerské komunikace a přátelské kooperace, a proto ZŠ Jana Wericha získala certifikovanou značku „Rodiče vítáni“. Společně se nám daří vychovávat kvalitní členy naší společnosti.

„Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefit.“ Jan Werich

Základní školy jiných zřizovatelů
na území správního obvodu MČ Praha 17


ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení
U Boroviček 1
163 00 Praha 6 - Řepy


IČO: 68379919
ředitelka Mgr. Stanislava Prouzová
tel.: 728 006 942
e-mail: reditelka@borovicky.cz
web: www.borovicky.cz
ID datové schránky: fmcgmxb
ZŠ a MŠ Zličín
Nedašovská 328
155 21 Praha - Zličín


IČO: 70845905
ředitelka Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková
tel.: +420 235 316 752, +420 732 151 591
e-mail: reditelka@zsamszlicin.cz
web: www.zsamszlicin.cz

Základní umělecké školy


ZUŠ Blatiny
Španielova 50/1124
163 00 Praha 6-Řepy


IČO: 63834715
ředitelka Věra Pavlíková
tel.: 212 285 145
fax: 235 312 638
mobil: 777 116 523
e-mail: zus.blatiny@volny.cz
web: http://www.zusblatiny.cz
ID datové schránky: ugjmuwi
Více informací
ZUŠ Blatiny byla zřízena obcí v roce 1998. Na škole se vyučuje v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Školu navštěvuje cca 400 žáků od MŠA až po studenty VŠ. Vyučuje zde 18 plně aprobovaných pedagogů.

Škola pořádá celou řadu akcí, které přispívají k propagaci nejen školy, ale i MČ Praha 17, např. výstavy výtvarných prací, veřejné koncerty, výchovné koncerty pro žáky MŠ, koncerty pro jubilanty MČ, divadelní představení, vystoupení žáků pro válečné veterány a na akci MČ Babí léto, vánoční koncert a taneční vystoupení aj.

Řada absolventů pokračuje ve studiu na SŠ i VŠ uměleckého směru.

Střední školy


Mensa gymnázium, o.p.s.
Španielova 1111/19
163 00 Praha 6 - Řepy

IČ: 250 588 43
ředitelka Mgr. Magda Kindlová
tel.: 257328786
e-mail: info@mensagymnazium.cz
web: www.mensagymnazium.cz
Více informací
Mensa gymnázium, o.p.s. je neziskovou organizací. Zřizovatelem je Mensa ČR. Základní podmínkou přijetí je úspěšné absolvování vstupního testu do Mensy ČR (IQ nad 130). Jedná se o jediné gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. Snahou školy je zajistit vzdělání těm dětem, které se díky svým schopnostem vymykají běžnému standardu a potřebují větší péči. Cílem přitom není jen optimální rozvoj vědomostí, ale i celé osobnosti studenta. Ze svých studentů MG vychovává vzdělané, tvořivé a samostatně uvažující osobnosti.

Specifika školy:
• rodinné prostředí a individuální přístup
• věkově smíšené skupiny podle úrovně a zájmu
• výuka na vysokých školách a vědeckých pracovištích
• individuální konzultace podle potřeb studentů
• nízký počet studentů ve třídách i ve skupinách (průměrně 24 studentů ve třídě a 8 ve skupině)
• pestrá nabídka volitelných předmětů a kroužků (až 60 ročně)
• učitelé na vysoké odborné a pedagogické úrovni
• učení v dvouhodinových blocích (možnost lépe se soustředit na daný předmět)
• základní učebnice zdarma
• vlastní systém hodnocení (písemné slovní, bodové, ocenění pomocí stipendií, komplexní bodové hodnocení)
• služby školní psycholožky a speciální pedagožky (k dispozici studentům a jejich rodičům)
• péče o mimořádně nadané studenty (IVP, různé metody a formy
práce, enrichment (obohacení a rozšíření učiva), akcelerace (urychlení vzdělávání), projektová výuka aj.)
• péče o studenty se specifickými poruchami učení (IVP, speciální pedagožka, školní psycholožka, speciální pomůcky i pochopení vyškolených pedagogů)
• vytváření specifických podmínek pro výuku mimořádně nadaných dětí s Aspergerovým syndromem (asistenti pedagoga, spolupráce s Nautilus aj.)
• doplňování výuky zajímavými projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav a divadel, výměnnými pobyty se zahraničními školami, setkávání s mimořádnými lidmi aj.
• tradiční setkávání studentů, rodičů a pedagogů při neformálních akcích
Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o.
Laudova 1024/10
163 00 Praha 6 - Řepy


IČ: 25122690
ředitel: Mgr. Karel Mika
tel.: +420 251 627 089
e-mail: reditel@ptksos.cz
web: www.ptksos.cz
Více informací
Střední odborná škola a taneční konzervatoř zajišťuje výuku čtyřletých oborů Hotelnictví, Obchodní akademie, Kosmetické služby a osmiletý obor Tanec.

V odborných předmětech zaměřených na tanec moderní, lidový, historický, scénickou praxi, dějiny tance a baletu, mají žáci velmi dobrou úroveň. V hodinách je vhodně rozvíjena taneční technika a hudebnost žáků, pedagogové vytváří dostatek prostoru pro jejich vlastní kreativitu. Pravidelně a úspěšně se zúčastňují různých soutěží i vystoupení. Zásadní přidanou hodnotou studia je získání maturity a titulu DiS., umožňujícího všem absolventům vykonávat pedagogickou praxi v tanečních oborech.

Obory Hotelnictví, Obchodní akademie a Kosmetické služby jsou orientovány nejen na teoretické znalosti nutné pro podnikání, jako např. ekonomie, účetnictví, informatika. Podstatné je kvalitní vzdělání přímo v oboru s okamžitou praxí v partnerských provozovnách dHotels, dokonce i v zahraničí, v rámci programu Erasmus+ žáci působí v síti hotelů Kampinski (Turecko) a dalších.

Absolventi jistě najdou uplatnění na trhu práce nejen v ČR.

Škola hotelnictví a gastronomie International, s.r.o.
Laudova 1024/10
163 00 Praha 6 - Řepy

IČ: 02556031
ředitel: Mgr. Karel Mika
tel.: 251 627 089
e-mail: info@skolahotelnictvi.cz
web: www.skolahotelnictvi.cz